Tuesday, February 25, 2020

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO „ALKSNIUKAS“ STRUKTŪRA  (atsisiųsti).

Įstaigos svetainės tvarkymo darbo grupės sudėtis:

 • Direktorė Milda Šiaudvytienė
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
 • Direktoriaus pavaduotoja  Radvyda Rudgalvienė
 • Raštinės administratorė Giedrė Blikanova

Savivaldos institucijos:

Įstaigos taryba yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams,  uždaviniams numatyti ir spręsti.

Įstaigos tarybos veikla

1. Numato ikimokyklinės ugdymo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos ir saugos darbe nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką.

2. Inicijuoja šeimos ir ikimokyklinės ugdymo įstaigos bendradarbiavimą.

3. Svarsto įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri įstaigos ūkinę-finansinę veiklą.

4. Svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus.

5. Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkinaformuojant įstaigos materialinius ir intelektinius išteklius.

6. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

 Pirmininkė –  Margarita Repnikova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 Pimininko pavaduotoja —  direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 Sekretorė –  Giedrė Blikanova, raštinės administratorė

Nariai:

 • Kristina Kobzareva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Larisa Babonienė, meninio ugdymo mokytoja
 • Birutė Žilakauskienė, specialistė

 Kitos savivaldos institucijos:

Darbo tarybadarbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

  Pirmininkė - Natalija Sekunda, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

   Nariai:

 •      Margarita Repnikova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 •      Birutė Žilakauskienė, specialistė.

Mokytojų taryba (pirmininkė Milda Šiaudvytienė) - sprendžia svarbiausius pedagoginių darbuotojų profesinius bei bendruosius ugdymo klausimus.

Metodinė taryba (pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui) - organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją  apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Tėvų komitetas .

TĖVŲ KOMITETO UŽDAVINIAI

1. Patarti vaikų komplektavimo klausimais.
2. Sudaryti sąlygas ugdymo procesui:
2.1 atlikti grupės patalpų ir grupės inventoriaus remontą;
2.2 padėti įsigyti ugdymui reikalingų priemonių;
2.3 padėti įsigyti metodinės medžiagos;
2.4 rūpintis grupės interjero ir įstaigos aplinkos priežiūra.

3. Sudaryti tinkamas sąlygas vaikų sveikatai stiprinti:
3.1 pagal galimybę išvežti vaikus į gamtą, organizuoti ekskursijas į žymesnes vietas;
3.2 pavasarį pakeisti smėlį lauke (smėlio dėžėse);
3.3 pagal galimybes įsigyti priemonių vaikų fiziniam ugdymui, lauko žaidimams.

4. Skatinti tėvų pedagoginę savišvietą, skleisti gerąją vaikų auklėjimo patirtį ir t.t.
5. Padėti organizuoti grupinius ir bendrus lopšelio-darželio tėvų susirinkimus.
6. Domėtis vaikų maitinimo klausimais, tikrinti kultūrinius – higieninius vaikų įgūdžius.

TĖVŲ KOMITETAS

Eil.Nr.

Grupės pavadinimas

Vardas, pavardė

1

„Bitutės“ gr.

Inėja Skirmantaitė

2

„Žvirbliukų“ gr.

Marija Epova

3

„Ežiukų“ gr.

Agnė Mockienė

4

„Kiškučių“ gr.

Renata Žadeikė

5

„Nykštukų“ gr.

Gintarė Vasiljevienė

6

„Meškiukų“ gr.

Aistė Valančienė

7

„Vovieriukų“ gr.

Jovita Bartkienė

8

„Pelėdžiukų“ gr.

Eglė Jakienė

9

„Kačiukų“ gr.

Lina Smirnova

10

„Drugelių“ gr.

Modesta Parafijanavičiūtė

11

„Boružėlių“ gr.

Viktorija Narmontė

 

 

 Vaiko gerovės komisija (pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui)– organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko

specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė -  direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Ingrida Stankienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Vaida Sandovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Margarita Repnikova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Hilda Tiškutė, logopedė
 • Simona Fedenko, logopedė